POLITYKA PRYWATNOŚCI
§1. Administrator danych osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych zbieranych przez Polandevents Janusz Gałka, zwany dalej „Polandevents” lub osoby trzecie, którym Polandevents powierzył ich przetwarzanie, jest Polandevents Janusz Gałka, z siedzibą pod adresem: 31-475 Kraków ul. Boh. Wietnamu 5/78, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Krakowa pod numerem 5037/2003. Polandevents jako administrator danych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić poufność i bezpieczeństwo Państwa danych osobowych oraz przetwarzać je zgodnie z przepisami prawa.
2. Zbieranie danych może odbywać się w następujący sposób:
osobiście – w biurze Polandevents
bezpośrednio – np. telefonicznie,
c) pośrednio – np. Internet, faks.
§2. Podstawy przetwarzania danych
1. Polandevents przetwarza Państwa dane osobowe jeżeli:
a) podają Państwo swoje dane i wyrażają zgodę na ich przetwarzanie,
b) jest to konieczne dla realizacji umów, gdy osoba, której dane dotyczą, jest ich stroną,
c) zezwalają na to przepisy prawa, w tym także bez zgody osoby, której dane są przetwarzane.
§3. Cel przetwarzania danych
1. Polandevents przetwarza Państwa dane osobowe w celu umożliwienia Państwu dokonywania rezerwacji i zakupu usług świadczonych przez Polandevents. Dane przetwarzane są przed zawarciem umowy, w momencie zawierania umów z Państwem lub na rzecz Państwa (w tym umów zawieranych na odległość, również drogą elektroniczną) oraz po zawarciu umowy.
2. Dane osobowe są przetwarzane w celu ustalenia uprawnień przyznawanych przez Polandevents na rzecz Państwa (rabaty, zniżki), dokonywania płatności za usługi Polandevents, dochodzenia roszczeń, a także w innych celach dopuszczonych przepisami prawa.
3. Polandevents przetwarza Państwa dane osobowe w celu nawiązania kontaktu z Państwem, w celach marketingowych (jeżeli wyrazili Państwo na to zgodę).
4. Polandevents może także przetwarzać Państwa dane osobowe w zakresie niezbędnym do wyjaśnienia okoliczności i ustalenia Państwa odpowiedzialności z tytułu korzystania z usług Polandevents niezgodnie z przepisami prawa lub regulaminem świadczenia usług ustalonego przez Polandevents.
§4. Zakres przetwarzania danych
1. Polandevents przetwarza Państwa dane osobowe w następującym zakresie:
a) imię nazwisko,
b) adres,
c) nr telefonu,
d) adres email,
e) data urodzenia,
f) płeć
g) obywatelstwo
h) numer i data ważności paszportu lub dowodu osobistego
2. Jeżeli ze względu na przepisy prawa, właściwości usługi lub konieczności jej rozliczenia konieczne jest przetwarzanie innych Państwa danych osobowych Polandevents może je przetwarzać w niezbędnym zakresie.
3. Po zakończeniu korzystania z usługi Polandevents przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie dopuszczonym przepisami prawa (rozliczenie usługi, dochodzenie roszczeń) oraz zgody na przetwarzanie danych udzielonymi przez Państwa.
§5. Udostępnianie danych
1. Polandevents nie dokonuje obrotu Państwa danymi osobowymi, ani ich nie udostępnia innym podmiotom, ani ich nie przekazuje do państw trzecich, z wyjątkiem gdy:
a) wyrażą Państwo zgodę na ich udostępnienie innym podmiotom lub przekazanie do państwa trzeciego,
b) jest to niezbędne do wykonania umów pomiędzy Polandevents a osobą, której dane dotyczą, lub gdy jest to niezbędne do wykonania umów zawartych w interesie
osoby, której dane dotyczą, pomiędzy Polandevents a innym podmiotem,
c) zezwalają na to przepisy prawa, w tym także bez Państwa zgody.
2. Dostęp do Państwa danych mają w szczególności inne podmioty, jeżeli są stronami umów z Państwem, uczestniczą w wykonaniu usług przewidzianych w umowach z Państwem, realizują Państwa zamówienia (w szczególności linie lotnicze, podmioty świadczące usługi hotelarskie, transportowe, obsługi ruchu turystycznego, usługi bankowe lub ubezpieczeniowe).
§6. Zabezpieczenie danych
1. Państwa dane osobowe są zabezpieczone przed bezprawnym udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osoby nieupoważnione, zniszczeniem, utratą, uszkodzeniem lub zmianą oraz przetwarzaniem niezgodnym z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.
2. Polandevents wykorzystuje techniczne oraz organizacyjne środki zabezpieczające ochronę przetwarzania danych.
§7. Świadczenie usług drogą elektroniczną
1. Polandevents świadcząc usługi drogą elektroniczną przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie i celach dopuszczonych prawem (szczególnie podczas dokonywania rezerwacji on-line), w tym za Państwa zgodą inne dane, które nie są niezbędne do świadczenia usługi drogą elektroniczną.
§8. Dane zbierane automatycznie
1. Jeżeli korzystają Państwo z usług telekomunikacyjnych lub usług świadczonych drogą elektroniczną (np. dostęp do stron internetowych Polandevents), Państwa dane telekomunikacyjne (np. adres IP) są generowane i przetwarzane przez Polandevents automatycznie i nie można ich powiązać z Państwa danymi osobowymi.
2. Systemy informatyczne obsługujące wykonywanie usług świadczonych drogą elektroniczną mogą automatycznie, ze względów technicznych, zbierać dane (np. rodzaj przeglądarki internetowej, lub wykorzystywanego systemu operacyjnego, strony, z której Państwo weszli na strony Polandevents, statystykę Państwa aktywności na stronie). Dane takie zbierane są tylko w celach statystycznych i nie są powiązane z Państwa danymi osobowymi.
§9. Pliki „cookies”
1. Polandevents stosuje technologię „cookies” w celu zapewnienia funkcjonalności serwisów internetowych i prowadzenia analiz. „Cookies” jest informacją zapisywaną przez serwer na komputerze użytkownika, którą serwer może odczytać przy połączeniu się z tym komputerem.
2. Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywania i przechowywania plików „cookies” na Państwa komputerze prosimy o odpowiednie skonfigurowanie swojej przeglądarki internetowej.
§10. Odesłania do innych stron internetowych
1. Strony internetowe Polandevents mogą zawierać odesłania (linki) do innych stron internetowych, których Polandevents nie jest administratorem, ani administratorem przetwarzanych za ich pomocą danych osobowych. W takim przypadku Polandevents nie ponosi odpowiedzialności za praktyki ochrony prywatności, danych osobowych lub za zawartość tych innych stron.
§11. Osoby trzecie i niepełnoletnie
1. W przypadku, gdy dokonujecie Państwo czynności na rzecz osób trzecich (zgłoszenia innych uczestników imprezy turystycznej) musicie Państwo posiadać ich zgodę na podanie Polandevents ich danych osobowych koniecznych dla dokonania tych czynności.
2. Dane osobowe osób niepełnoletnich mogą być podawane Polandevents przez ich prawnych opiekunów.
§12. Prawa osób
1. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może uniemożliwić korzystanie z usług oferowanych przez Polandevents w takim stopniu, w jakim dane są niezbędne do prawidłowego wykonania tych usług.
2. Mają Państwo prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawienia, a także do kontroli przetwarzania danych osobowych, które Państwa dotyczą zawartych w zbiorach danych. W celu skorzystania z tego uprawnienia należy skontaktować się z Polandevents. Mają Państwo również prawo skontaktować się z lub zgłosić reklamację dotyczącą polityki prywatności do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.